Samen werken aan goede verhoudingen

Hubert H.M. Janssen adviseren begeleiden ontwikkelen

Hubert H.M. Janssen was of is betrokken bij onderstaande projecten en activiteiten.

 

Projecten

Directeur klooster Euphrasia

De Overste en de Raad van de zusters van de Goede Herder in Bloemendaal benoemen Hubert Janssen per 1 oktober 2010 tot directeur van klooster Euphrasia. Als directeur is hij verantwoordelijk voor het scheppen van goede randvoorwaarden voor optimale levensomstandigheden van de laatste Nederlandse zusters. Hij is verantwoordelijk voor personeelsbeleid en past de organisatie aan op het kleiner worden van de communiteit. Hij draagt zorgt voor goede herbestemming van het religieus erfgoed (kunst, archieven en geschiedschrijving) en is verantwoordelijk voor het proces van herbestemming en/of vervreemden van onroerend goed. Hij werkt bij de uitoefening van zijn functie intensief samen met het bestuur en de bestuursadviseur van het klooster. Medio 2011 worden zijn taken uitgebreid onder andere met een aantal internationale opdrachten.

Missiesecretaris bisdom van Breda

Van 1 september 2010 tot 1 september 2011 is Hubert Janssen missiesecretaris van het bisdom van Breda. In die functie is hij verantwoordelijk voor de organisatie van jaarlijkse campagnes, onderhoudt hij contacten met kerken en projecten op het Zuidelijk halfrond en de missionarissen die afkomstig zijn uit het bisdom. Daarnaast vertegenwoordigt hij de bisschop in landelijk overleg over de thema’s.

Raad van Kerken Schiedam: haalbaarheidsstudie

In opdracht van de sectie diaconaat van de Raad van Kerken Schiedam werkte Hubert Janssen aan een plan van aanpak en haalbaarheidstudie voor een diaconaal missionair centrum in Schiedam. Samen met een deskundige collega op het gebied van pastoraat in oude wijken is de studie in 2010 en de eerste helft van 2011 uitgevoerd.

Stichting Kalorama: visie, beleidsplan, werving en selectie geestelijk verzorgers

In opdracht van het bestuur van de stichting Kalorama in Beek-Ubbergen maakte Hubert Janssen een quickscan van vragen, wensen en uitdagingen met betrekking tot geestelijke verzorging binnen Kalorama. Op basis van deze eerste inventarisatie en een globale analyse schreef hij een plan van aanpak. Samen met betrokkenen werkte Hubert Janssen aan een vernieuwende visie op geestelijke verzorging voor de huizen die deel uitmaken van de stichting. Daarna begeleidde hij de werving en selectie van een nieuwe vakgroepvoorzitter geestelijke verzorging. Met het nieuwe team zal hij in het najaar een meerjaren beleidsplan uitwerken en de implementatie ervan begeleiden. Het project startte in februari 2010 en werd gefaseerd uitgevoerd.

Workshop gemeenschapsleven

In opdracht van de Academie Clemens Hofbauer verzorgt Hubert Janssen 27 februari 2010 een workshop voor mensen die verbonden zijn met de Redemptoristen. Thema: nieuwe vormen van gemeenschapsleven en de spiritualiteit van St. Alfonsus.

Actuele vragen bij congregaties en ordes

Sinds oktober 2009 voert Hubert Janssen gesprekken met bestuurders, leden en (beleids-) medewerkers van verschillende congregaties en ordes om een goed beeld te krijgen van actuele vraagstukken die binnen deze religieuze organisaties leven. Thema’s die regelmatig terugkeren zijn: religieus leven in relatie tot zorg en zorginstelling, ondersteuning van bestuursorganen, toekomst van religieus erfgoed.

Amphia Ziekenhuis: ‘Visie in ontwikkeling. Geloven in de toekomst’

In opdracht van de Raad van Bestuur van het Amphia Ziekenhuis leidt Hubert Janssen het proces om te komen tot een nieuwe visie en een meerjaren beleidsplan voor geestelijke verzorging in het ziekenhuis. Op basis van de nota begint onder zijn leiding de samenstelling van een nieuw team geestelijke verzorging dat bestaat uit vier katholieke, drie protestantse en een moslim geestelijk verzorger. Een secretaresse en honderd vrijwilligers ondersteunen het team. Het project is in 2007 succesvol afgerond.

Werkzaamheden voor diaconaal centrum

Op verzoek van de staf van de diaconaal centrum Breda levert Hubert Janssen bijdragen aan diverse werkzaamheden. Daarbij is de eigen filosofie van het centrum leidend. Thema’s: communicatie, jaarverslag, werktijdplanning en uurregistratie, opzetten van dineravonden voor genodigden en belangstellenden.

Debatavond gemeenteraadsverkiezingen

In opdracht van de Wijkraad Heusdenhout in Breda leidt Hubert Janssen woensdag 27 januari 2010 het politiek debat over de toekomstige infrastructuur in en rond de wijk. Alle politieke partijen en direct belanghebbenden nemen deel.

Symposia: organiseren en dagvoorzitter

In het ziekenhuis is Hubert Janssen verschillende malen medeorganisator van symposia en treedt op als dagvoorzitter. Thema’s: patiëntveiligheid, de menselijke maat in de zorg, afscheid van een geestelijk verzorger.

Trainingen en klinische lessen

Als geestelijk verzorger geeft Hubert Janssen trainingen en klinische lessen aan verpleegkundigen en andere werkers in de zorg. Daarvoor blijft hij beschikbaar. Afhankelijk van de thematiek werkt hij met grote of juist kleine groepen. Naast theorievorming is er veel aandacht voor interactiviteit en de concrete praktijkervaring van betrokken werkers. Thema’s bij wijze van voorbeeld: identiteit van onze afdeling, moreel beraad in theorie en praktijk, omgaan met ingrijpende ervaringen (samen met een psychiatrisch consulent), geestelijke verzorging in het algemeen en in het bijzonder als concrete bijdrage in het zorgproces, aandacht en menslievende zorg.